Kaartjes voor het Utopia Eindfeest!!
Levering binnen 14 werkdagen (mits op voorraad)
Gratis verzending vanaf €150,-
Vragen? inwoners@talpa.tv
Gezien Op TV

Algemene Verkoopvoorwaarden


Algemene Verkoopvoorwaarden Utopia BV

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld voor de online verkoop van producten door Utopia BV via http://www.utopiawebwinkel.com/ 

Utopia BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Laren en kantoorhoudende aan het Zevenend 45 (1251 RL) in Laren. Zij is geregistreerd in het handelsregister onder nr. 58975276.

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Utopia B.V. (hierna: Utopia), tenzij Utopia zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Door een aanbieding te accepteren dan wel het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven dan onverkort van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Utopia zijn vrijblijvend. Utopia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Pas nadat Utopia uw bestelling heeft geaccepteerd komt een overeenkomst tot stand. Utopia is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Utopia dit aan u mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 De prijzen zoals genoemd op de website utopiawebwinkel.nl zijn exclusief verzendkosten.
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. U kunt betalen door middel van iDEAL of PayPal maar pas na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.
3.4. Na het aanschaffen van uw Utopia ticket zijn wij niet verplicht bij welke reden dan ook uw geld terug te storten.

Artikel 4. Levering
4.1 Utopia verzendt alle bestellingen uiterlijk binnen negen (9) werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het door u aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Wij versturen alle PostNL bestellingen met "Handtekening voor ontvangst huisadres", dit betekent dat het pakket alleen bij u persoonlijk mag worden afgeleverd (dus niet bij de buren). Als u op het moment van afgifte niet thuis bent dan kunt u het pakket, na een tweede afleverpoging, op het postkantoor in de buurt ophalen. U tekent dan bij in ontvangstneming voor ontvangst van het pakket.
4.2 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Als dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Indien Utopia de overeengekomen levertijd overschrijdt verkrijgt u niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor u uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het is Utopia toegestaan in gedeelten te leveren.
4.4 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
4.5 Kaarten voor evenementen zijn helaas in geval van ziekte of hinder helaas niet annuleerbaar. Wij houden de regels voor de kaartverkoop van andere evenementen aan.Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Utopia staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5.2 Utopia doet er alles aan om een perfect product te leveren. Als het bestelde product toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u dit binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour zenden. Aan ontvangst is gelijk gesteld de tweede aanbiedingspoging door PostNL. Indien binnen deze termijn door Utopia geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Utopia geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.3 Mocht er door toedoen van Utopia een probleem ontstaan, dan zal Utopia dit zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Als deze oplossing niet aan uw verwachting voldoet, kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort (rechtstreeks). Deze garantie vervalt wanneer a. het product gebruikt, uit de originele verpakking is verwijderd gedragen en/of gewassen is, b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, c. De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
5.4 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gebruikt, gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle labels. De kosten van retour zenden zijn voor uw eigen rekening.
Utopia zal binnen drie (3) werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. Deze verzendkosten worden beschouwd als vergoeding voor retour zenden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Utopia is beperkt tot de vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt ook verstaan de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als bedoeld in de Voorwaarden en redelijke en aantoonbare kosten die gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in de Voorwaarden. De directe schade komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen.
6.2 Utopia is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Dit betekent dat onder meer in geen geval door Utopia wordt vergoed: gevolgschade, gederfde winst of verminderde opbrengst, schade aan derden en immateriële schade.
6.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Utopia of voor schade waarvoor Utopia op basis van dwingendrechtelijke wetsbepalingen aansprakelijk is.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Utopia heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze 1) de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel 2) de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit doet Utopia door middel van een schriftelijke mededeling. Utopia is in dit geval niet gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Utopia kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Utopia bij bestelling opgave doet van een adres, is Utopia gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Utopia schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Utopia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Utopia deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Mochten één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Utopia in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen. Deze wordt dan vervangen door een door Utopia vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Utopia is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Utopia B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amersfoort onder KvK-nummer 58975276

KVK nummer; 58975276 
BTW nummer; 8532.62.780.B01
Handelsnaam; Utopia B.V.
Adres; Amersfoortsestraatweg 115,
1251 AV Laren 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Evenementen

Evenementen zijn 16 Plus ! Markt alle leeftijden !

Terug sturen?

Als het bestelde product toch niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u dit binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour zenden.

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.
Powered by Lightspeed